Deklaracja dostępności Centrum Psychoterapii i Rozwoju LUSTRO Jadwiga Honorowska

Centrum Psychoterapii i Rozwoju LUSTRO Jadwiga Honorowska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Psychoterapii i Rozwoju LUSTRO Jadwiga Honorowska.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Komponent rezerwacji w niektórych przypadkach może mieć problem z komunikowaniem dla czytnika ekranu. Jest to rozwiązanie firmy trzeciej, w ramach możliwości będziemy poprawiać dostępność tego elementu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Daria Więcierzewska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 530 155 881

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Edyta Honorowska Aktepe
 • Adres: Centrum Psychoterapii i Rozwoju LUSTRO Jadwiga Honorowska
  ul. Stanisława Moniuszki 28
  21-500 Biała Podlaska
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 883 604 204

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro jest zlokalizowane w budynku przy ul. Stanisława Moniuszki 28, dostępne jest z parteru, wejście przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych.  Wejście do budynku jest ogólnodostępne w godzinach pracy Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. Przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Za budynkiem znajduje się parking prywatny dostępny dla pacjentów Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro, którego nawierzchnia jest utwardzona i wypłaszczona.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Wejście do Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro jest przez Drzwi Główne, które są dostosowane do osób niepełnosprawnych, następnie znajduje się 1 schodek, do którego Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro poosiada podjazd. Toaleta i przejście wzdłuż korytarza do sal są przystosowane do osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro nie posiada pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Za budynkiem znajduje się parking prywatny, dostępny dla pacjentów Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro bez wytyczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Na podstawie art.20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Centrum Psychoterapii i Rzwoju Lustro. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym przez tłumacza online po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty.

YMEDIA.pl