Regulamin

Regulamin serwisu

I. Pojęcia ogólne

 • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Serwis – serwis internetowych "Rehabilitacja Online", działających pod adresem https://rehabilitacjaonline.com
 • Usługodawca – firma "Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro Jadwiga Hornowska" z adresem siedziby: ul. S. Moniuszki 28, Biała Podlaska, NIP: 5371583754, Regon 381170758
 • Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
 • Usługa – zakup pakietu rehabilitacyjnego, zawierającego niezbędny sprzęt do przeprowadzenia rehabilitacji.
 • Sprzęt – rękawica rehabilitacyjna oraz tablet wraz z oprogramowaniem.
 • Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.

II. Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.
 • Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych
 • Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
 • Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.

III. Warunki używania Serwisu

 • Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.
 • Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.
 • Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.
 • Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
  • urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
  • połączenie z Internetem,
  • dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
  • włączoną obsługę skryptów JavaScript,
  • włączoną obsługę plików Cookie
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa sieci,
 • Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprogramowania:
  • bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
  • bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
  • bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,
  • podejmowania prób wgrywania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
  • podejmowania prób wgrywania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,
  • podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.
 • W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

IV. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

 • Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci:
  • Formularz kontaktowy
  • Komentowania wpisów i artykułów
 • Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:
  • Adresu e-mail
 • W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będa przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności, stanowiącą integralną część Regulaminu.
 • Warunki umieszczania treści przez Usługobiorców w Serwisie:
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści obraźliwych lub oszczerczych względem Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców, osób trzecich oraz podmiotów trzecich,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie materiałów tekstowych, graficznych, audiowizualnych, skryptów, programów i innych utworów, na które Usługobiorca nie posiada się licencji, lub których autor praw majątkowych nie wyraził zgody na darmową publikację,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści wulgarnych, pornograficznych, erotycznych i niezgodnych z polskim i europejskim prawem a także odnośników do stron zawierających wskazane treści,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych podobnych działań a także odnośników do stron zawierających wskazane materiały,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści marketingowych i reklamujących inne serwisy komercyjne, produkty, usługi czy komercyjne strony internetowe

V. Procedura zakupu Usługi

 • W ramach Serwisu Centrum Psychoterapii i Rozwoju LUSTRO świadczy usługę drogą elektroniczną, polegająca na zakupie przez Usługobiorcę pakietu rehabilitacyjnego.
 • Usługi świadczone są przez fizjoterapeutów oraz terapeutów ręki.
 • Usługa jest płatna, zgodnie z cennikiem zamieszczonym w Serwisie, zakładka Oferta. Usługi te wykonywane są na podstawie umowy z Usługobiorcą, zaś warunkiem zawarcia umowy jest zarezerwowanie wybranego przez Usługobiorcę terminu oraz wypełnienie formularza kontaktowego.
 • Formularz kontaktowy polega na prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu przez Usługobiorcę do Usługodawcy. Jest on dostępny w Serwisie. Obowiązkowe jest jedynie wypełnienie pól formularza oznaczonych jako wymagane.
 • Po dokonaniu wpłaty oraz wypełnieniu formularza kontaktowego zostanie wysłana wiadomość na pocztę elektroniczną do Usługodawcy, który nawiązuje kontakt z Klientem.
 • Usługobiorca, wypełniając Formularz, powinien podać prawdziwe dane.
 • Do zawarcia umowy o świadczenie Usług dochodzi przez podjęcie przez Usługobiorcę czynności powodujących wybór Usługi oraz dokonanie płatności.
 • Wynagrodzenie za Usługi jest uiszczane za pomocą:
  a) kanałów płatności dostępnych w Serwisie– za pośrednictwem PayU SA
  b) przelewu bankowego.
 • Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia niezwłocznie po zamówieniu Usługi. Płatność powinna być dokonana przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, zaś brak jej dokonania w pełnej wysokości powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia Usługi. Ten sam skutek wywołuje dokonanie płatności po przekroczeniu maksymalnego czasu oczekiwania na płatność.
 • Dokonanie płatności następuje w momencie uznania rachunku bankowego Usługodawcy lub potwierdzenia wpłaty przez serwis PayU.
 • Usługodawca na życzenie Usługobiorcy wystawi fakturę VAT/rachunek obejmujące uiszczone wynagrodzenie za usługę. Usługobiorca chcąc otrzymać taki dokument obowiązany jest podać dane niezbędne do jego wystawienia: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz NIP. Chęć otrzymania faktury/rachunku powinna być złożona najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Faktura będzie wysłana Usługobiorcy nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia czasu trwania Usługi.

VI. Zasady realizacji Usługi

 • Usługobiorca, po zawarciu umowy, otrzymuje ubezpieczoną przesyłkę kurierską zawierającą sprzęt niezbędny do zrealizowania Usługi. Sprzęt wysyłany jest w przeciągu 3 dni roboczych poprzedzających rozpoczęcie Usługi.
 • Rozpoczęcie realizacji Usługi polega na rozmowie ze specjalistą prowadzonej w przy użyciu sprzętu i oprogramowania umożliwiającego transmisję głosu i obrazu w czasie rzeczywistym. Czas trwania wynosi 30 minut. Po otrzymaniu wszelkich informacji, niezbędnych do realizacji Usługi, Usługobiorca korzysta ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem w czasie zgodnym z zakupionym rodzajem Usługi.
 • W trakcie trwania Usługi, Usługobiorca ma możliwość wykupienia dodatkowej konsultacji ze specjalistą, na zasadach opisanych w pkt. V.
 • Po zakończeniu czasu trwania Usługi, Usługobiorca zobowiązany jest do zapakowania sprzętu w opakowania, w których został on dostarczony, ze zwróceniem szczególnej uwagi o dbałość odpowiedniego zabezpieczenia ww. sprzętu i odesłania na adres Usługodawcy. Koszt wysyłki zwrotnej pokrywa Usługodawca.
 • Usługodawca, po otrzymaniu sprzętu, weryfikuje jego stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia sprzętu, bądź innych kwestii wpływających na jego nieprawidłowe działanie, Usługodawca ma prawo pociągnąć Usługobiorcę do odpowiedzialności finansowej za poniesione szkody, wynikające z nieprawidłowego użytkowania sprzętu.
 • Usługobiorca zobowiązany jest do nieudostępniania sprzętu osobom trzecim. W przypadku nieprawidłowego użytkowania, bądź uszkodzenia sprzętu przez osoby trzecie, osobą ponoszącą odpowiedzialność w w.w. przypadku jest Usługobiorca zawierający umowę poprzez zakup Usługi.
 • Usługobiorca ma za zadanie w pełni stosować się do zaleceń specjalistów w celu rzetelnej i efektywnej realizacji usługi. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieefektywną realizację usługi wynikającą z nieprawidłowego korzystania ze sprzętu.
 • Zakazuje się Usługobiorcy wykonywania samodzielnych napraw, czyszczenia oraz zmian konstrukcyjnych sprzętu. Zabronione jest również odrywanie naklejek umieszczonych na pudełku.

VII. Reklamacja/zwroty/odstąpienie od umowy

 • Odstąpienie od umowy dotyczącej płatnych usług świadczonych przez Serwis może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie umowy najpóźniej w terminie 72 godzin przed terminem rozpoczęcia świadczenia zarezerwowanej usługi.
 • Usługobiorca może odstąpić od umowy odwołując usługę drogą mailową.
 • Usługodawca może odstąpić od umowy przesyłając odpowiednie powiadomienie na adres mailowy.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług lub brak możliwości dostępu do usług wynikające z:
  a) awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, na które nie miał wpływu;
  b) błędnej rejestracji Usługobiorcy, lub innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 • Usługodawca ma prawo do zawieszenia funkcjonowania Serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.
 • Usługobiorca i Usługodawca nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności za niewykonanie postanowień niniejszego Regulaminu, gdy będzie to spowodowane przyczynami, których zaistnienia nie można było uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności.
 • Usługobiorca ma możliwość zakończenia usługi w wybranym przez siebie momencie, przed upływem wyznaczonego czasu. Wówczas zobowiązany jest poinformować o tym Usługodawcę drogą mailową oraz nadać sprzęt przesyłką kurierską w przeciągu 24 godzin. Usługodawca, po otrzymaniu sprzętu i weryfikacji jego stanu technicznego, dokonuje Usługobiorcy zwrotu środków pieniężnych w kwocie równej wartości niewykorzystanych dni pakietowych.
 • Reklamacje dotyczące korzystania z płatnej części Serwisu można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia wykonywania usługi lub dnia w którym miała być ona wykonana. Reklamacja wniesiona po upływie tego terminu nie będzie rozpatrzona.
 • Reklamacja powinna zawierać:
  a) oznaczenie Usługobiorcy, w szczególności: jego imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej,
  b) przedstawienie problemu stanowiącego przyczynę reklamacji.
 • Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Usługobiorcy za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu kontaktowym. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni.
 • W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Klient ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego
 • W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawartej pomiędzy nimi umowy Usługobiorca i Usługodawca podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania.
 • W przypadku nie rozwiązania w drodze polubownej sporu dotyczącego umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 • Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

VI. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: Obowiązek Informacyjny RODO oraz w Polityce Prywatności stanowiących integralną część Regulaminu.

 • Dane zbierane automatycznie:
  Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:
  • Adres IP
  • Typ przeglądarki
  • Rozdzielczość ekranu
  • Przybliżona lokalizacja
  • Otwierane podstrony serwisu
  • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
  • Rodzaj systemu operacyjnego
  • Adres poprzedniej podstrony
  • Adres strony odsyłającej
  • Język przeglądarki
  • Prędkość łącza internetowego
  • Dostawca usług internetowych
  • Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:
   • Płeć
   • Wiek
   • Zainteresowania

Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.

VI. Prawa autorskie

 • Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.
 • Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
 • Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.

VII. Zmiany Regulaminu

 • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
 • Zmiany Regulaminu wchodzą w życie natychmiast po ich publikacji.
 • Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

VIII. Postanowienia końcowe

 • Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Usługobiorców, za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność czy wady prawne.
 • Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
 • Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.
 • We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
  • Używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie
  • Wysyłając wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Poprzez połączenie telefoniczne z numerem: 530155881

Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.

YMEDIA.pl